Vad är en kontrollanvarig ?

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Sedan den 1 juli 2013 gäller numer att den som har rollen som kontrollansvarig måste vara certifierad av ett av de företag som utför certifieringar (DNV, Kiwa Swedcert eller SP Sitac). För att få denna certifiering krävs utbildning inom relevanta områden eller att du på annat sätt kan påvisa att du har tillräcklig arbetslivserfarenhet.

Vad är en kontrollplan ?Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen borde innehålla kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också stå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denna ge byggherren detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att regler och lagar uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Ladda ner en mall för din:  KONTROLLPLAN

När behövs en Kontrollansvarig ?

Det är varje kommuns ansvar att bedöma om det behövs en kontrollansvarig för just ditt bygglov. Oftast behövs det när man utför en mer avancerad byggnation, som har vatten och avlopp eller som har med sig en bärande konstruktion som är med avancerad. En tillbyggnad som endast innehåller ett Allrum behöver inte ha en kontrollansvarig.

Vad kostar en koritningntrollansvarig ?

Det är väldigt olika vad en kontrollansvarig tar för sitt utförande. Det bästa är att kontakta några olika och få en prisbild. De behöver ha dina ritningar som du sökt bygglov på, tillsammans med en Teknisk sektion som redovisar hur de olika byggdelarna ska vara uppbyggda och en energiberäkning. Läs mer om energiberäkning på: Ps Energideklaration.

Hur hittar jag en kontrollansvarig ?

Du kan hitta en kontrollansvarig på boverkets hemsida.

Se Video – Så blir du en Certifierad KA